Whole Child Development

The Ackermann theory of The Whole Child Development pays respect to the fact that there are many aspects of human potential that grades can't measure. Besides curiosity and intelligence, children may want to develop creativity, passion, resilience, intuition, confidence, generosity, mindfulness, humor, and many, many other important traits. Instead of splitting children into a collection of 4-8 skills, such as social, emotional and so forth, the theory identified four natural urges that drive our growth throughout childhood into adult life: Being Me, Us, the World, and Human Creations.

 

 

 

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

ทฤษฎี Ackermann ของ The Whole Child Development ให้ความเคารพต่อความจริงที่ว่ามีหลายแง่มุมของศักยภาพของมนุษย์ที่คะแนนไม่สามารถวัดได้ นอกจากความอยากรู้อยากเห็นและสติปัญญาแล้ว เด็ก ๆ อาจต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความหลงใหล ความยืดหยุ่น สัญชาตญาณ ความมั่นใจ ความเอื้ออาทร สติ อารมณ์ขัน และลักษณะสำคัญอื่นๆ อีกมากมาย แทนที่จะแบ่งเด็กออกเป็นชุดทักษะ 4-8 เช่น สังคม อารมณ์ และอื่นๆ ทฤษฎีระบุแรงกระตุ้นตามธรรมชาติสี่อย่างที่ผลักดันการเติบโตของเราตลอดวัยเด็กไปสู่ชีวิตผู้ใหญ่ ได้แก่ การเป็นฉัน เรา โลก และการสร้างสรรค์ของมนุษย์


 

 

 

 

 

8 Stages of Development by Erik Erikson

Erikson's theory of psychosocial development identifies eight stages in which a healthy individual should pass through from birth to death. At each stages we encounter different needs, ask new questions and meet people who influence our behavior and learning.

 

 

 

8 ขั้นตอนของการพัฒนา โดย Erik Erikson

ทฤษฎีการพัฒนาทางจิตสังคมของ Erikson ระบุแปดขั้นตอนที่บุคคลที่มีสุขภาพดีควรผ่านตั้งแต่เกิดจนตาย ในแต่ละขั้นตอน เราพบความต้องการที่แตกต่างกัน ถามคำถามใหม่ๆ และพบปะผู้คนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเรา

 

 

 

 

Early Childhood Education: The Research

What a child experiences during the first years of their life has a lasting impact on the development of their brain. While genes set the roadmap, experiences create the neural connection inside the brain that sets the foundations of our emotions, language, motor skills, vision, and memories. If one region gets additional stimulation, the neural pathways within that area and the connections to other areas grow stronger. This process is called synaptic pruning.

 

 

 

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

สิ่งที่เด็กประสบในช่วงปีแรกของชีวิตมีผลกระทบยาวนานต่อการพัฒนาสมองของพวกเขา ในขณะที่ยีนกำหนดแผนงาน ประสบการณ์จะสร้างการเชื่อมต่อทางประสาทภายในสมองซึ่งเป็นรากฐานของอารมณ์ ภาษา ทักษะการเคลื่อนไหว วิสัยทัศน์ และความทรงจำของเรา หากภูมิภาคหนึ่งได้รับการกระตุ้นเพิ่มเติม เส้นทางประสาทภายในพื้นที่นั้นและการเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นจะแข็งแกร่งขึ้น กระบวนการนี้เรียกว่าการตัดแต่งกิ่งแบบซินแนปติก

 

 

 

 

 

Piaget's Theory of Cognitive Development

Piaget's theory argues that we have to conquer 4 stages of cognitive development: 

1. Sensori-Motor Stage 

2. Pre-Operational Stage 

3. Concrete Operational Stage 

4. Formal Operational Stage Only once we have gone through all the stages, at what age can vary, we are able to reach full human intelligence.

 

 

 

ทฤษฎีของเพียเจต์

ทฤษฎีของเพียเจต์ระบุว่าเราต้องพิชิต 4 ขั้นตอนของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ: 

1. ระยะเซนเซอร์-มอเตอร์ 

2. ระยะก่อนปฏิบัติการ 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานคอนกรีต 

4. ขั้นปฏิบัติการที่เป็นทางการ เมื่อเราผ่านทุกขั้นตอนแล้ว จะอายุเท่าใดก็ได้ เราก็จะสามารถเข้าถึงสติปัญญาของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่

 

 

 

 

5 Parenting Styles and Their Effects on Life

There are four widely researched styles of parenting: authoritative, permissive, authoritarian, and neglectful. The styles range from controlling to undemanding, and from cold and unresponsive to loving and receptive. In recent years, over-involved parents, who are present in every aspect of their child’s life, are often referred to as the fifth style. They are also known as snowplow or helicopter parents.

 

 

 

5 สไตล์การเลี้ยงลูกและผลกระทบต่อชีวิต

รูปแบบการเลี้ยงดูที่มีการวิจัยอย่างกว้างขวางมีสี่รูปแบบ: เผด็จการ อนุญาต เผด็จการ และละเลย สไตล์มีตั้งแต่การควบคุมไปจนถึงไม่ต้องการมาก และตั้งแต่ความเยือกเย็นและไม่ตอบสนองไปจนถึงความรักและการเปิดกว้าง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมมากเกินไปซึ่งมีอยู่ในทุกด้านของชีวิตลูก มักถูกเรียกว่ารูปแบบที่ห้า พวกเขายังเป็นที่รู้จักกันในนามผู้ปกครองเครื่องกวาดหิมะหรือเฮลิคอปเตอร์ 10 กุญแจสู่สุขภาพสมองที่เหมาะสม 

 

 

 

How Childhood Affects Life

The attachment theory argues that a strong emotional and physical bond to one primary caregiver in our first years of life is critical to our development. If our bonding is strong and we are securely attached, then we feel safe to explore the world. If our bond is weak, we feel insecurely attached. We are afraid to leave or explore a rather scary-looking world. Because we are not sure if we can return. Often we then don't understand our own feelings.

 

 

 

ความผูกพัน 4 ประเภทที่ส่งผลต่อนิสัยของเด็ก

ทฤษฎีความผูกพันระบุว่าความผูกพันทางอารมณ์และร่างกายที่แน่นแฟ้นกับผู้ดูแลหลักคนหนึ่งในช่วงปีแรก ๆ ของชีวิตมีความสำคัญต่อการพัฒนาของเรา หากความสัมพันธ์ของเราแน่นแฟ้นและแนบแน่น เราก็รู้สึกปลอดภัยที่จะสำรวจโลก หากความผูกพันของเราอ่อนแอ เราก็รู้สึกไม่มั่นคง เรากลัวที่จะจากไปหรือสำรวจโลกที่ค่อนข้างน่ากลัว เพราะเราไม่แน่ใจว่าเราจะกลับมาได้หรือไม่ บ่อยครั้งที่เราไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเอง

 

 

 

 

Montessori School Education

Montessori Education is based on the principles developed by Maria Montessori, who opened her first school for children of low-income workers in an apartment building in Rome in 1907. The school was called “Casa Dei Bambini”, Home for Children.

 

 

 

การศึกษาของโรงเรียนมอนเตสซอรี่

Montessori Education มีพื้นฐานมาจากหลักการที่พัฒนาโดย Maria Montessori ซึ่งเปิดโรงเรียนแห่งแรกสำหรับลูกๆ ที่มีรายได้น้อยในอาคารอพาร์ตเมนต์ในกรุงโรมในปี 1907 โรงเรียนนี้ถูกเรียกว่า “Casa Dei Bambini” บ้านสำหรับเด็ก